Om magneter och joner

Känner ni av när ett oväder är på gång och hur det blir lättare luft efter åska ? Då kanske texten nedan kan vara läsvärt för just dig. Det är en del termer och uträkningar med men valde att ta med allt och inte vissa bitar ur texten och därför blev det ganska mycket.


Teorier om magnetterapin

En teori (1) är grundad på att magnetismen påverkar kroppsfunktioner så som nervimpulser, hjärtrytmen, hjärnvågor m.m. Magnetismen skulle då bidra till bättre blodcirkulation, vilket gör att mer syre och näring transporteras till våra celler som i sin tur främjar hälsan på olika nivåer.

En studie (3) som utfördes visar att magnetterapi bidrar till snabbare jontransport, vilket i sin tur ökar blodcirkulationen. Den ökade syresättningen av blodet och den förbättrade borttransporten av slaggprodukter från våra celler bidrar då till mindre stelhet, smärta och värk, på grund av att man allt levande är beroende av svaga inre magnetfält.

I kroppen har vi joner som är elektriskt laddade partiklar. Dessa joner förser våra celler med näringsämnen och för bort slaggprodukter. Syret transporteras t.ex. runt i kroppen med positivt laddade joner. Järnjonerna som finns i hemoglobinet har sedan i uppgift att med sig koldioxiden som vi sedan andas ut. Genom speciellt utformade magneter skapar dessa en cirkulär växelverkan som då stimulerar jonernas rörelse. När syresättningen ökar känner vi oss piggare, får bättre prestation och uthållighet samt förbättrad motståndskraft mot sjukdomar etc.

En studie om magnetarmbandets smärtlindrande effekt

Det är ingen tvekan om att magnetarmbandet idag är en av de mest sålda och populära magnetprodukterna. En forskargrupp i England tog fasta på detta och genomförde en metodologiskt mycket välgjord prospektiv, placebokontrollerad, randomiserad studie (4). Tre parallella grupper ingick i studien. Ena gruppen bar ett normalmagnetiskt armband, en annan grupp fick ett svagt magnetiskt armband och den tredje gruppen ett omagnetisktarmband.

194 patienter ingick i studien som samtliga hade verifierad artros i höft eller knä. Patienterna följdes under 12 veckor med WOMAC (frågeformulär om relaterad smärta, stelhet och funktion av artros). En betydelsefull minskning av besvär relaterat till artros noterades i gruppen med normalmagnetiskt armband jämfört med placebo. Efter avslutad studie så drog forskargruppen slutsatsen att smärta vid höft- eller knäartros minskar hos den som bär magnetarmband.

Vad säger vetenskapen?

Från magnetterapins upptäckt har det gjort 1000-tals studier om magnetterapins hälsoeffekter, där ett flertal positiva effekter har påvisats från magnetprodukter. Även då en mängd forskning tyder på att magnetterapi har förmågan att öka blodcirkulationen, bidra till smärtlindring, förbättra sömnen, öka energin, förbättra prestationen, främja välbefinnandet m.m. så har man ännu inte vetenskapligt kunnat förklara exakt hur magnetterapi fungerar.

Detta har hänt i medicinsk historia många gånger förr, att fynd som är svåra att förklara i teorin har varit början på ett nytt tänkande. Framtiden kommer att få avgöra om en vetenskaplig förklaring på magnetismens påverkan på hälsan kommer att bli bevisad fullt ut.

Trots det oförklarliga fenomenet om magnetismens läkande egenskaper så har speciella former av magnetterapi tillämpats inom konventionell sjukvård de senaste åren. Man har t.ex sett positiva resultat vid svårläkta sår och benbrott samt vid depression när man använt sig av magnetterapi.

Som egenvård och friskvård får vi själva som individer avgöra vilken effekten den har på vår egen hälsa och välbefinnande. Det finns många olika magnetprodukter på marknaden, men den mest populära produkten är antagligen magnetarmbandet som idag är en självklarhet i många människors vardag.

KÄLLOR, REFERENSER & ARTIKLAR
Boken - Magnetterapi för läkning och smärtlindring" av Roger Coghill.
(2) Modern vetenskap om magnetterapi: https://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/97nr3/97-3art6.htm
(3) magnetterapi har en positiv inverkan på blodflödet: Examensarbete i Sjukgymnastik, Avd. för sjukgymnastik Inst. för Medicin & Hälsa, författare: Anna Petersson & Hanna Svensson
(4) Harlow T, et al. Randomised controlled trial of magnetic bracelets for relieving pain in osteoarthritis of the hip and knee. BMJ. 2004;329:1450-4.
(5) Läkartidningen artikel: https://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=1659

v din text här ...

Texten är från en sidan som heter
https://passionforhalsa.se/detta-sager-vetenskapen-om-magnetterapi-och-magnetarmband

Magnetterapi söker förstärka den normala jordmagnetiska miljön. Härigenom påverkas det elektromagnetiska tillståndet i kroppsvätskorna, och cellernas ämnesomsättning ökar.
Paracelsus som levde på 1500-talet anses vara den förste som föreslog att magneter skulle användas vid behandling av sjukdomar. Han i sin tur hänvisade dock till att redan "de gamle" kände till magneternas positiva effekter, varmed han lär ha avsett romare, greker och egyptier. En senare förespråkare för magneter som behandlingsmetod var österrikaren Franz Anton Mesmer på 1700-talet. Han presenterade en teori om en från världsrymden kommande genomträngande kraft som påverkade kroppen, som han kallade animal magnetism. Han använde först magnetiserade järnstänger i sin behandling av sjukdomar, tills han fann att han kunde uppnå samma effekt genom att använda händerna (se Hypnoterapi). Efter Mesmer dröjde det en längre tid tills man åter började forska i magneters terapeutiska verkan. I dag används olika former av magnetterapi i bl.a. Kina, Japan, Sovjet, USA och Västtyskland. I Sverige har magnetterapin sin kanske främste förespråkare i Ivan Troëng.
Magnetfält påverkar en rad biologiska fenomen hos människor, djur, växter, cellodlingar och mikroorganismer. En teori är att det elektromagnetiska fältet fungerar som en tillväxtstimulerande faktor. Magnetterapin uppges öka all molekylvibration så att de kemiska förloppen i kroppen påskyndas.
Det finns två huvudförklaringar till hur magnetfälten påverkar levande celler: 1. Permeabiliteten (genomsläppligheten) i cellmembranen ökar. Cellerna får en förbättrad tillförsel av syre och näring samt snabbare borttransportering av slaggprodukter.
2. Inbyggnaden av ämnet tymin i cellkärnans DNA påskyndas; det genetiska materialet påverkas. (Starka magnetfälts inverkan kan ge upphov till missbildningar hos mindre djur och degeneration av celler eller bakteriekulturer.)
Magnetbehandling används framför allt för att påverka följande grundläggande biologiska processer:
- stimulering av bentillväxten, dvs. osteocyternas benbildningsförmåga (påskyndar läkningen av benbrott),
- ökning av permeabiliteten och förhöjd ämnestransport genom cellmembranen; stimulering av vävnadernas återbildning och tillväxt,
- accelererande verkan på kemiska förlopp (enzymproduktion, katalytiska processer),
- bättre syrcupptagningsförmåga,
- normalare kroppstemperatur.
Magnetbehandlingen syftar alltså i första hand till att stärka kroppens egna funktioner. Metoden uppges ha en gynnsam verkan vid bl.a. reumatism (genom den förbättrade utrensningen av slaggprodukter) och cancer (vilket uppges bero på den förhöjda molekylvibrationen). Det finns olika varianter av magnetbehandling:
1. Lakhovskyringen: en isolerad ledningstråd som knyts kring den sjuka kroppsdelen. Ringen är uppkallad efter Georges Lakhovsky, ryss verksam i Paris på 1930-talet.
2. Små magneter hopfogade till exempelvis halsband eller armband att bäras på kroppen.
3. Permanentmagneter: avlånga, fyrkantiga eller runda magnetplattor insydda i plastfodral att bäras på kroppen.
4. Nätanslutna spolar: stora ringar av lackerad ledningstråd som omsluter patienten och behandlingsbänken och som alstrar kraftiga magnetfält med stor utbredning.
S. Blockmagneter med både stora och starka fält som kan byggas in i brickor, behandlingsbänkar eller stolar.
I magnetterapin ingår ofta även vatten- och luftjonisering. Se också avsnitten om Bioklimatologi och Jonterapi. Svenska
Texten är från https://www.alternativmedicin.se/Behandlingsformer/Magnetterapi.html

Steget är inte lång från magnet smyckens inverkan till hur vi påverka av naturen.
Jonterapi innebär att förändra jonbalansen i luft, vatten och kropp i syfte att skapa ett för människan mer gynnsamt klimat.  Jonterapi kallas ibland även elektro-aerosolterapi och handlar framför allt om luftjonernas sammansättning och hur den kan påverkas i gynnsam riktning.
År 1752 påvisades att det finns en atmosfärisk elektricitet som har betydelse för hälsa och sjukdom. Luften har normalt en viss ledningsförmåga, dvs. den skall innehålla en viss koncentration av elektriska laddningsbärare, s.k. joner.
En alltför jonfattig eller positivt laddad luft, dvs. luft med onormalt hög andel positivt laddade joner, har en förmåga att dra till sig skräp och torka ut luftvägarna. Luftföroreningar minskar dessutom det totala antalet joner i luften; i städerna är jonhalten i regel reducerad till hälften jämfört med ren lantluft. Olika vindar, t.ex. föhnvinden i Alperna, innehåller hög mängd positiva joner. Hos känsliga personer kan en sådan vind utlösa huvudvärk, sömnproblem och depressioner m.m. Liknande effekter kan upplevas vid lågtryck och före ett åskväder. En förklaring till dessa besvär som kan uppstå är att positiva joner bidrar till att stresshormonet serotonin frigörs. Detta hormon spelar en roll vid utlösande av migränanfall, har en sammandragande effekt på blodkärl och luftrör, höjer blodtrycket och kan leda till nervositet, depression, trötthet m.m. Sjukdomar orsakade av väderförändringar kallas klimatos.
Jonterapin går vanligen ut på att öka antalet joner i luften, särskilt de negativa jonerna, för att rena luften och göra den nyttigare att inandas. Detta kan göras med en jonisator, en apparat som genererar negativa joner och sprider dem i luften. De första jonisatorerna började användas på 1930-talet.
Förutom en minusladdad luft kan vatten joniseras som ett led i behandlingen. Joniserat vatten uppges verka bl.a. starkt urindrivande och används ofta som ett komplement till magnetbehandling. Ett bra jonklimat finns naturligt bl.a. i fjällen och vid vattenfall, vilket utnyttjas vid placering av kurorter och hälsohem. Fördelarna med en negativt laddad luft anges vara flera, såsom att: - behovet av syre tillgodoses lättare och andningsfrekvensen minskar,
- histaminhalten i blodet reduceras (histamin påverkar vissa allergiska tillstånd),
- cellernas energetiska tillstånd påverkas,
- flimmerhåren i luftvägarna aktiveras (dessa har till uppgift att transportera bort slem och föroreningar ur luftvägarna),
- hjärtfrekvens och blodtryck minskar,
- trombocytemas negativa potential höjs, vilket medför att de då stöter bort varandra i stället för att klibba ihop, något som motverkar lungemboli (blodpropp i lungorna),
- tumörers tillväxt uppges kunna hämmas. Elektroforetisk jonisation.Elektroforetisk jonisation är definitionsmässigt ingen alternativmedicinsk metod, men förtjänar ändå att omnämnas i sammanhanget. Professor Björn Nordenström på Karolinska sjukhuset i Stockholm har utforskat människans slutna biologiska, elektriska system. Kroppen har ett receptorsystem i de biologiska stämkretsarna som kan påverkas av exempelvis åskväder och vindar. Människans biologiska system är gjort för att svara på långsamma frekvenser; kroppen är inte byggd för att reagera på många svängningar per sekund, vilket i dag är vanligt förekommande i vår miljö. Nordenström behandlar bröst- och lungcancer med likström för att åstadkomma en förändring i jonsammansättningen i tumörområdet, en metod som kallas elektroforetisk jonisation. Två elektroder placeras inuti resp. utanför tumören så att en ström flyter mellan dem. Denna ström medför en rad effekter på kroppens elektriska miljö som gör att cancercellerna inte "trivs".

Energier och negativa och positiva joner och magnetiska fält, värme, kyla och ljus.
En klar påverkan i stort och i smått.